Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: Creatlach an Pholasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 2014-2020


Fhormheas an Rialtas agus lainseáil an Taoiseach, an Tánaiste agus an t-Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (ón tréimhse sin) Francis Fitzgerald  Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: Creatlach an Pholasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 2014-2020 ar an 16ú de mhí Aibreán 2014. Beidh an chreatlach i bhfeidhm ó 2014-2020.

Is é Torthaí Níos Fearr: Todhchaí Níos Gile an chéad chreatlach do pholasaí náisiúnta atá uileghabhálach is a bhaineann le leanaí agus le daoine óga (0-24 bliain). Cuimsíonn an chreatlach cur chuige Rialtais Iomláin agus beidh sí bunaithe ar straitéisí idirghaolmhara sna réimsí a bhaineann le Luathbhlianta, Gnóthaí Óige agus Rannpháirtíocht.


Chuir ionchuir ó raon leathan de pháirtithe leasmhara le forbairt na creatlacha “Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile”, ina measc leanaí agus daoine óga.  Chuir na hionchuir seo a leanas le forbairt na creatlacha:
•    Torthaí ón gcomhairliúchán a tharla i 2011, a bhí bunaithe ar leanaí agus daoine óga. Ghlac beagnach 67,000 duine ar fud na tíre páirt sa chomhairliúchán seo. D’fhoilsigh anailís ón gcomhairliúchán seo i mí Deireadh Fómhar 2012;
•    Comhairliúchán poiblí leis an bpobal ginearálta, a tharla i 2012, ina bhfuarthas breis is 1,000 aighneacht.  Críochnaíodh anailís ar na haighneachtaí I mí Aibreáin 2013; agus
•    Comhairle Chomhairleach Náisiúnta um Leanaí, ina raibh ionadaithe ó ranna Rialtais, comhlachtaí reachtúla agus eagraíochtaí neamh-Rialtais ag glacadh páirt.


Na Nuálaíochtaí is suntasachaí de “Tórthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile”

•    Sraith thorthaí roinnte do leanaí agus daoine óga a aithint le haghaidh obair gach Roinn Rialtais agus gníomhaireacht Rialtais chun freagra comhtháite do leanaí agus daoine óga a chinntiú.
•    An raon de 163 ceangaltas polasaí atá i bhfeidhm tras-Rialtais a aithint agus iad a chur chun cinn bunaithe ar chur chuige eagraithe, córasach is atá dírithe ar thorthaí. 
•    Béim ar chur chuige comháithe agus fianaisebhunaithe maidir le comhoibriú tras-Rialtais a théann go cothrománach agus go ceartingearach, agus a n-aistríonn do gach earnáil agus suíomh ina dhéantar obair le leanaí agus daoine óga.
•    Tosaíocht  a thabhairt do na spriocanna bunathraithe agus trasghearrthach faoi gach cinn de na 5 réimse náisiúnta. Éilítear gníomh comhordaithe chun fiorú gach toradh a chinntiú ( féach ar an  léaráid thíos). Struchtúir Chur i bhFeidhm

Beidh mar chuid de na structúir do chur I bhfeidhm na Creatlaí “Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile”: Cuibhreannas Polasaí na Leanaí agus na nDaoine Óga, Grúpa na nUrraithe, An Chomhairle Chomhairleach agus an Grúpa Stiúrtha Náisiúnta Choistí na Seirbhísí Leanaí le chéile leis an  bhFeidhmeannas Náisiúnta Chomhairle na nÓg agus an Grúpa Oibre um Chialóg Struchtúrtha. Cinntóidh rannpháirtíocht an dá ghrúpa deireanach go mbeidh tionchar ag glór na leanaí agus na ndaoine óga ar chur i bheidhm na creatlaíBunaíodh Foireann Chur i bhFeidhm laistigh den RLGÓ chun feidhmiú na creatlaí a chomhordú. Is féidir dul i dteagmháil leis an bhfoireann cur i bhfeidhm ar: PolicyInnovation@dcya.gov.ie.

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs