Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Taighde


Is é príomhaidhm an Rannáin Taighde ná tuiscint níos fearr a bhaint amach ar chonas a fhásann leanaí aníos in Éirinn, a riachtanais aonair agus comhroinnte san áireamh.
Is iad seo a leanas na cúig phríomhchuspóirí chun an aidhm sin a chomhlíonadh:


•    tuiscint chuimsitheach agus chomhleanúnach a chothú maidir le forbairt, tosaíochtaí agus riachtanais leanaí agus maidir le tacaíochtaí agus seirbhísí cuí ina leith;
•    cumas taighde sa réimse maidir le taighde agus sonraí leanaí a fhorbairt;
•    bonneagar maith a fhorbairt sa réimse a bhaineann le taighde agus sonraí leanaí,
tacaíocht a thabhairt dó agus é a chur chun cinn;
•    monatóireacht agus measúnú ar sheirbhísí leanaí in Éirinn ar leibhéal áitiúil, náisiúnta
agus idirnáisiúnta;
•    tacú le leanúnachas idir taighde agus úsáid sonraí faoi réir ag socraíochtaí beartais
agus cleachtais.

Cuireann An Straitéis Náisiúnta Taighde agus Sonraí maidir le Saol Leanaí 2011 – 2016 taca faoi obair an Rannáin Taighde den Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ). I measc na mbearta sonracha atá á dhéanamh tá na bearta seo a leanas: 

•    Coimisiúnú don  Staidéar Náisiúnta Fadama ar Leanaí in Éirinn (Ag Fás Aníos in Éirinn) agus é a mhaoirisiú.

•    Clár Taighde Maoinithe Leanaí a fhorbairt ( Clar Taighde Leanaí agus an Tionscnamh Forbairt Taighde comhmhaoinithe ag an IRCHSS)

•    Forbairt achmainne maidir le taighde leanaí a chur chunn cinn (Scoláireacht taighde agus Cláir Socrúchán)

•    Clár Taighde Maoinithe an Linbh a fhorbairt

•    Cur le chéile Tuarascáil Staid Leanaí an Náisiúin gach ré- bhliain.

Chun tuilleadh eolais ar fháil ar na hábhair seo a leanas, féach ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin:
•    Clár Taighde Maoinithe an Linbh
•    National Set of Child Wellbring Indicators
•    Ag Tomhas Folláine Leanaí
•    Tuarascáil Staid Leanaí an Náisiúin
•    Clár Socrúcháin Taighde
•    Clár Scoláireachta Taighde
•    Nótaí Mionteagaisc
•    Ceisteanna Coitianta

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs