Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Straitéis na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige

Ráisteas misin na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óga

Is é ár Misean ná a bheith i gceannas ar an iarracht chun na torthaí a fheabhsú le haghaidh leanaí agus daoine óga in Éirinn.

Cuspóirí Tosaíochtaí na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óga

•    Polasaithe, reachtaíocht agus acmhainní a fhorbairt, a  threisiú agus a ailíniú chun torthaí níos fearr a bhaint amach do leanaí agus do dhaoine óga agus tacaíocht a sholáthar do thuismitheoirí agus do theaghlaigh.
•    Monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar  fheidhmíocht trí mheán córas láidir rialachais agus cuntasachta i dtaca le freagrachtaí na Roinne agus a cuid gníomhaireachtaí.
•    Feabhas a chur ar chórais do thacú le teaghlaigh, cumhdach agus cosaint leanaí, soláthar an chúraim mhalartaigh is oiriúnaí agus cabhrú leis na daoine óga sin a bhfuil i gceist lena n-iompar riosca dóibh féin nó do dhaoine eile
•    Tacú leis an Roinn agus le príomhpháirtithe leasmhara chun teacht ar fhianaise níos fearr agus éascú rannpháirtíocht ghníomhach na leanaí agus na ndaoine óga i socruithe a théann i bhfeidhm ar a saol mar dhaoine aonair agus mar ghrúpa
•    Tacú le leanaí agus le daoine óga sa tslí gur féidir leo  bheith go hiomlán rannpháirteach san fhoghlaim ghníomhach, lena n-áirítear trí sholáthar cúraim agus oideachais luathóige agus seirbhísí óige atá ar fad d’ardchaighdeán chomh maith le haghaidh a thabhairt ar cheist an fhreastail agus na rannpháirtíochta ar scoil.
•    Comhoibriú le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear ar fud an Rialtais, chun monatóireacht a dhéanamh ar leas fisiciúil, mothúchánach agus eacnamaíoch na leanaí agus na ndaoine óga agus an leas sin a chur chun cinn, agus chun
míchothromaíochtaí a laghdú.
•    Tacú le Clár Athnuachana na Státseirbhíse agus é a leabú  agus bheith aitheanta mar eagraíocht ina mbaintear amach, ar bhonn leanúnach, ardfheidhmíocht agus mar a bhfuil an fhorbairt phearsanta ina hard-tosaíocht.

Luachanna na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óga

•    Tuigfimid luach ár bhfoirne agus cruthóimid timpeallacht mar ar féidir leo bheith ag foghlaim, ag forbairt agus ag cur le cuspóirí na heagraíochta.
•    Beidh leanaí agus daoine óga lárnach dúinn, le leanaí, daoine óga agus teaghlaigh i gcroílár ár gcuid oibre.
•    Cuirfimid torthaí do leanaí agus do dhaoine óga in Éirinn i lár báire i
dtaca le polasaithe agus seachadadh seirbhíse, agus fianaise tar éis dul i bhfeidhm orthu.
•    Tacóimid le cur chuige coisc agus idirghabhála luaithe.
•    Beimid ag comhoibriú agus ag nuáil ar fud na heagraíochta agus le ranna, gníomhaireachtaí agus earnálacha eile.
•    Beimid cuntasach, oscailte don athrú, dírithe ar an gcustaiméir agus ag léiriú measa agus muid ag plé leis an bpobal agus le comhghleacaithe oibre.

Doiciméid tábhachtacha eagraíochtúla

Department of Children and Youth Affairs Statement of Strategy 2015 - 2017 / Ráiteas Stratéise 2015-2017

Department of Children and Youth Affairs Statement of Strategy 2011 - 2014 / Ráiteas Stratéise 2011-2014

View the Department of Children and Youth Affairs Customer Charter / DCYA Cairt do Chustaiméirí

Minutes of DCYA Management Advisory Committee Meetings

2012 DCYA Purchase Orders over €20,000 (2012 Quarter 1) (2012 Quarter 2) (2012 Quarter 3

 

DCYA Annual Report 2013 / DCYA Turascáil Bhliantúil 2013

DCYA Annual Report 2012 / DCYA Turascáil Bhliantúil 2012

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs