Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig

Is é ár Misean ná sochaí níos sábháilte a chrúthú trí  bheith ag obair i gcomhpháirtíocht chun ógchoireacht a laghdú le idirghabhálacha agus naisc le seirbhísí.

 

Maidir le Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig

Oibríonn Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig mar oifig fheidhmiúcháin sa Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. Tá an tSeirbhís freagrach as cur chun cinn leasúchán a bhaineann le ceartas i leith an aosa óig. Cuimsíonn foireann na seirbhíse oifigigh as an Roinn  Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Roinntear freagracht as Acht na Leanaí (2001) idir an t-Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an t-Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais

•    Tá an t-Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige freagrach as na trí scoileanna coinneála leanaí i mBaile an Oibricigh, Lusca, Co. Baile Átha Cliath a sholathraíonn áiteanna coinneála do chailiní suas go dtí 18 mbliana d’aois agus buachaillí suas go dtí seacht mbliana d’aois atá athchurtha nó cimithe ar chúiseanna cóiriúla. Anuas ar sin, tá an t-Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige freagrach as na gnéithe den Acht Leanaí 2001 a bhaineann le cúram leanaí.
•    Choinníonn an t-Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais freagracht as dlí agus beartas na hógchoireachta; ina measc cosc na hógchoireachta, laghdú na ógchoireachta, braith coireanna, imeachtaí coiriúla, tionscadail athstiúrtha agus smachtbhannaí pobail (Tionscnaimh Phobail san áireamh). Choinníonn an t-Aire freagracht as déileálacha leis an nGarda Síochána  agus leis an seirbhís promhaidh freisin, chomh maith le freagacht as leanaí i bhForas Naomh Pádraig tríd Seirbhís Príosún na hÉireann.

Tá sé mar aidhm ag an Seirbhís na hÉireann um Cheartas i Leith an Aosa Óig soláthar seirbhíse maidir le Ceartas i Leith an Aosa Óig a fheabhsú agus cóiriúlacht na n-óg a laghdú. Comhlíontar an aidhm seo trí dhiriú a chur ar athstiúrtha agus athslánú, ag cuimsiú úsáid níos fearr den idirghabhálacha pobalbhunaithe agus cur chun cinn tionscnamh chun déiléail le daoine óga a chiontaíonn. Is é feidhmiú tábhachtach eile na seirbhíse ná timpeallacht slán sábháilte a chur i bhfeidhm do leanaí  faoi choinneáil agus tacú a thabhairt dona  n-ath-imeascadh ar ais isteach sa phobail. Is é ráiteas misin faoin bPlean Gníomhaíochta um Cheartas i leith an Aosa Óig 2014-2018 ná sochaí níos sábhailte a chrúthú trí bheith ag obair i gcomhpháirtíocht chun ógchoireacht a laghdú le idirghabhálacha agus naisc le seirbhísí.

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs