Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Reachtaíocht ar chosaint na bpáistí: Tus Áite Leanaí


D’fhoilsigh Tithe an Oireachtais an Bille um Thús Áite do Leanaí ar an 14ú de mhí Aibreáin 2014. Cuirfidh an Bille gnéithe de Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí ar bhonn reachtúil (Children First Bill 2014). Ba é príomhghealltanas sa Chlár don Rialtas an reachtaíocht Tus Áite do Leanaí a thabhairt isteach. Cuireann Tús Áite do Leanaí leis an reachtaíocht ar chosaint leanaí atá i bhfeidhm cheana, ina measc an tAcht um an mBiúró Naisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 agus an tAcht um Cheartas Coiriúl (Faisnéis faoi Chionta in aghaidh Leanaí agus Daoine Soghonta a Choimeád Siar) 2012.Déantar foráil sa Bhille do shocruithe breise maidir le cosaint leanaí:
•    Ceanglas ar sholáthraithe seirbhísí do leanaí Ráiteas um Bhoimirciú leanaí a ullmhú
•    Ceanglas ar dhaoine áirithe (tuairisceoirí sainordaithe) ábhair imní a thuairisciú maidir le cosaint agus leas leanaí chuig TUSLA- An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.
•    Ceanglas ar thuairisceoirí sainordaithe cabhair a thabhairt don Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun measúnú maidir le cosaint leanaí a dhéanamh.
•    Bunú an Ghrúpa Forfheidhmithe Idir-Rannach um Thús Áite do Leanaí.

Cinntíonn fóralacha an Bhille go dtuairisceofar ábhair imní maidir le cosaint agus leas leanaí chuig TUSLA gan mhoill agus go bhfeabhsófar caighdéan na dtuairiscí chomh maith leis an modh a déilealann TUSLA leis na tuairiscí. Oibreoidh an reachtaíocht nua i ndiaidh a chéile le Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí atá ann cheana.

I gcomhtráth leis an bpróiseas reachtach, tá gníomh ar siúl chun athchóiriú a dhéanamh ar Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leasa Leanaí, atá ann cheana. Tá an gníomh seo ar siúl chun cinntiú go léiríonn an Treoir Náisiúnta (a leanfaidh ar aghaidh mar bhonn eolais do shaoránaigh maidir le conas ábhair imní a thuairisciú) na oibleagáidí reachtacha nua agus go soláthraíonn sé pointe tagartha cuimsitheach do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí. Cinntíonn sé seo go mbeidh comhsheasmhacht idir an reachtaíocht atá molta agus na oibleagáidí neamh-reachtúla atá ann cheana agus a leanfaidh ar aghaidh ag feidhmiú do gach earnáil sa tsochaí.

Oibleagáidí ar eagraíochtaí

Beidh ar sholáthraithe seirbhíse do leanaí agus daoine óga measúnú riosca a dhéanamh ar na rioscaí don leanbh atá ag baint úsáid as a seirbhísí, agus an measúnú seo a úsáid mar bhonn chun ráiteas um bhoimirciú leanaí a fhorbairt. Is é cuspóir an ráitis seo ná chun léiriú a thabhairt ar an modh a déileálann an eagraíocht le haon riosca a aithníodh sa mheasúnú riosca. Tugfaidh an Ráiteas um Bhoimirciú Leanaí achoimre ar an modh a sholáthraítar fáisnéis do foirne/deonacha maidir le conas páistí atá ag fulaingt drochúsáid laismuigh den eagraíocht a sainaithint agus cad ba choir dóibh a dhéanamh le hábhair imní maidir le sábháilteacht leanaí.

Tuairisceoirí Sainordaithe

Is tuairisceoirí sainordaithe iad daoine go mba chóir dóibh tuiscint a bheith acu ar shaincheisteanna maidir le cosaint leanaí de bhrí a n-oiliúint, a ndualgais agus a dtaithí. Oibríonn na gairmithe sin le leanaí agus daoine óga nó san earnáil seribhísí a bhíonn i dteagmháil le aosaigh/ teaglaigh/ leanaí i gcásanna ina bhfuil riosca drochúsáide nó riosca faillí. Beidh ar thuairisceoirí sainorduithe fáisnéis a thuairisciú maidir le drochúsáíd leanaí a thagann ar a n-aird i rith a ndualgais gairmiúla. Má dhéanann leanbh nochtadh faisnéise maidir le drochúsáid beidh ar an tuairisceoir sainorduithe an nochtadh faisnéise seo a thuairisiú.


Oibleagáidí chun cabhair a thabhairt don Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
Faoin reachtaíocht nua, beidh ar thuairisceoirí sainordaithe cúidiú leis an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun measúnú ar chosaint leanaí a dhéanamh, má iarrann an Ghníomhaireacht orthu é sin a dhéanamh.

Comhoibriú Idir-Rannach

Foráil shuntasach faoin reachtaíocht ná bunaíocht an Ghrúpa Forfheidhmithe Idir-Rannach um Thús Áite do Leanaí ar bhonn reachtúil. Cuimsíonn an grúpa seo ionadaí as gach Rann Rialtais agus beidh ar an ngrúpa athbhreithniú a thabhairt ar an bhforfheidhmiú Tús Áite do Leanaí (an reachtaíocht agus na treoracha san áireamh) agus tuairisciú a dhéanamh go bliantúil chuig an Aire. Beidh ar ranna Pleananna Forfheidhmithe Earnála a fhoilsiú freisin

Cúlra

Bunaíodh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i 2011. Ó shin i leith d’fhoilsigh an Roinn Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta athbhreithnithe, mhaoirsigh an Roinn próiseas feidhmithe idir-rannach agus thug sí tús áite do dreachtú na reachtaíochta chun Tús Áite do Leanaí a chur ar bhonn reachtúil, atá mar phríomhghealltanas sa Chlár don Rialtas.


Ar an 25ú de mhí Aibreán 2012, d’fhoilsigh Francis Fitzgerald TD, an t-Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige an Cinn Bhille um Thus Áite do Leanaí. I gcomhréir leis an gceangaltas Rialtais do Fheabhsúcháin reachtaíochta agus bheartais, cuireadh an Cinn bhille faoi bhráid an Chomhcoiste um Shláinte agus Leanaí. D’iarr an t-Aire ar an gcomhcoiste an cinn bhille a phlé agus moladh a thabhairt di. Fuair sí a dtuarascáil i mí Iúil 2012. Ó shin i leith, rinneadh taighde idirnáisiúnta agus comhairliúcháin le saineolaithe, páirtithe leasmhara, Ranna bainteacha eile agus gníomhaireachta reachtúla chun na nithe casta a bhí ag éirí as an mBille agus an Bhille Dheireanach a phlé.


Ar an 23ú de mhí Iúil 2013, d’fhogair an tAire Fitzgerald go raibh an Cinn Bhille um Thus Áite do Leanaí Athbhreithnithe ceadaithe ag an Rialtas agus go reaibh dreachtú na reachtaíochta seo ceadaithe ag Abhcóide Parlaiminteach.

I gcomhrar le forbairt na dtograí reachtaíochta chun Tús Áite do Leanaí a chur ar bhonn reachtúil, tugadh faoi obair suntasach chun féidhmiú cuimsitheach comhsheasmhach an Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta athbhreithnithe a bhaint amach.  Cuimsíonn na beartais a chuireadh i bhfeidhm go dtí seo:
•    Fóilsiúchán an Lámhleabhair Chosaint Leanaí agus Cleachtais Leasa ag an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (HSE, 2011);
•    Oiliúint do ghairmithe i seirbhísí duine le duine, comh-oiliúint idir na Gardaí agus oibrithe sóisialta san áireamh.
•    Bunú an Ghrúpa Forfheidhmithe Idir-Rannach um Thús Áite do Leanaí chun maoirseacht rialtais lárnach a thabhairt don phróiseas feidhmithe; agus
•    Fuarthas faomhadh Rialtais chun na Pleananna Forfheidhmithe Earnála maidir le Tús Áite do Leanaí a fhoilsiú ag na ranna ábhartha ar a láithreáin gréasáin.

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs