Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga

 

Ní ‘ábhar neach’ iad leanaí agus daoine óga, ach is ‘saoránaigh an lae inniu’ iad


Tá sé mar chuid den polasaí Rialtais go mbeidh glór cainte ag leanaí i gcúrsaí a théann i bhfeidhm orthu agus go dtabharfar aird chuí ar a gcuid tuairimí de réir a n-aoise agus a n-aibíochta. Ta obair na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óga go hiomlán de réir Ailt 12 den Coinbhinsiún na NA um Chearta an Linbh chun cinntiú go bhfuil glór ag leanaí i ndearadh, i gcur i bhfeidhm agus i measúnacht na seirbhísí a théann i bhfeidhm orthu ag an leibhéal náisiúnta agus an leibhéal áitiúil.

Tá an Roinn i gcónaí ag foghlaim ó bheith ag obair i gcomhpháirtíocht le leanaí agus daoine óga agus tá athruithe tar éis tarlú lenár gcleachtais mar thoradh ar a gcomhpháirtíocht seo. Mar gheall ar ár dtuiscint ar na riachtanais, na buarthaí agus suimeanna daoine óga, tá polasaí and cleachtais níos ábhartha curtha i bhfeidhm againn. Tá ár gcuid oibre go léir búnaithe ar an aithint nach ‘ábhar neach’ iad leanaí agus daoine óga, ach gur ‘saoránaigh an lae inniu’ iad.

Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige tiomanta do dhea-chleachtas, torthaí áidre atá búnaithe ar fhianaise, agus cuimsiú na leanaí agus na ndaoine óga nach gcloisear a nglór go minic sa chinnteoireacht.

Tugtar faoi obair na Roinne trí fhorbairt struchtúir éifeachtacha do rannpháirtíocht leanaí sa chinnteoireacht, trí chur i gcrích comhairliúchán agus dialóg le leanaí agus le daoine óga, trí fhorbairt pholasaí fhianaisebhunaithe atá de réir an chleachtais is fearr go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus trí chomhoibriú le comhlachais reachtúla agus le heagraíochtaí neamhrialtais.

Struchtúir Rannpháirtíochta

Ar feadh naoi mbliana anuas, tá obair déanta ag an Roinn chun cinntíu bunú nó comhdhlúthú na príomhstruchtúir seo a leanas:

Dáil na nÓg

Comhairle na nÓg

Foireann Tacaíochta Rannpháirtíochta Leanaí agus Daoine Óga (RLGÓ)

Comhairliúchán Náisiúnta

Tionscnamh Rannpháirtíochta Eile

Fhóram Leanaí agus Daoine Óga (RLGÓ)


Coiste chomhoibriú maidir le rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga (ag tabhairt le chéile na páirtithe leasmhara go léir)

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na hábhair seo a leanas, féach ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin:
•    Comhairle na nÓg
•    Dáil na nÓg
•    Feidhmeannas Náisiúnta Comhairle na nÓg
•    Comhairliúcháin Náisiúnta (GA)
•    Foireann Tacaíochta (GA)
•    Tionscnaimh Rannpháirtíochta Eile
•    Fianaise & Taighde

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs