Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Polasaí Cosaint agus Leas Leanaí


Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige  freagrach as forbairt polasaí agus creatlaí reachtaíochta maidir le leas agus cosaint leanaí. Ina theannta sin, deánann an Roinn maoirseacht ar chur i bhfeidhm polasaí agus ar soláthair séirbhísí éifeachtacha a bhaineann le  leas agus consant leanaí.

Le blianta beaga anuas, tugtar aird shuntasach ar shólathar seirbhíse leasa agus cosanta leanaí. Tá an bhéim ag aistriú chuig forbairt tionscnaimh tacaíochta do theaghlaigh agus don phobail chun saincheisteanna a aithint ag luathchéim agus chun diriú orthu i gcomhthéasc teaghlaigh agus ,ag an am céanna, ag cinntiú go mbíonn seirbhísí cúraim den ard-caighdéan ar fáil do pháistí nach bhfuil in ann fanacht sa bhaile.

Tá an Roinn freagrach as na Beartais Leasa Leanaí agus Cosanta seo a leanas:

Uchtú
Reachtaíocht Chúram Leanaí
Cosaint Leanaí
Leanaí Faoi Chúram
Tacaíocht Teaglaigh
Reifreann
Cur i bhfeidhm Thuarascáil Ryan
Páistí Dealaithe ag iarraidh tearmann
Painéal Athbhreithnithe Náisiúnta ar Theagmhais Thromchúiseacha, agus Báis  Leanaí faoi Chúram san áireamh
Painéal Athbreithnithe Neamhspléach ar Bháis Leanaí
Easpa Dídine na nÓg

Taobh Amuigh d’uaireanta

Buartha faoi leas linbh?

Má tá aon imní ort faoi leas linbh, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na hábhair seo a leanas, féach ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin:

An Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas
Ceisteanna Coitianta

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs