Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Maidir Linne


Bunaíodh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ar an 2ú de mhí an Mheithimh 2011. Bheartaigh an Rialtas an Roinn thiomanta seo a chrúthú chun raon freagrachtaí a dhaingniú, a bhí faoi chúram Airí Rialtais éagsúla roimhe sin.

Cuimsíonn an Roinn raon beartais agus forálacha do leanaí, do dhaoine  óga agus do theaghlaigh. Cuirtear de chúram ar an Roinn  an raon ceangaltas a bhí luaite i gClár an Rialtais 2011 a chur chun feidhme  chomh maith leis an gclár leasúcháin uaillmhianach do leanaí agus do theaghlaigh a chur chun cinn.

San áireamh laistigh de théarmaí tagartha na Roinne tá na heagraíochtaí seo a leanas: An Ghníomhaireacht Tacaíochta Leanaí agus Teaghlaigh, Údarás Uchtála na hÉireann agus  Oifig an Ombudsman do Leanaí.

An Ard-Rúnaí

Ceapadh Dr. Fergal Lynch mar Ard-Rúnaí sa Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ar an 14ú de mhí Eanáir 2015.
Ba é Dr. Lynch an Leas Ard-Runaí sa Róinn Sláinte ó bhliain 2012. Tá taithí fhorleathan aige i bpleanáil straitéiseach, measúnú beartais agus soláthar seirbhíse agus bainistíocht tionscadail. Tá BA aige sa Bhainistíocht Phoiblí, agus tá M.Sc agus Doctúireacht aige sa Rialachas. Tá sé pósta agus is as Baile Átha Cliath é.

Freagrachtaí

Cuimsíonn freagrachtaí na Roinne raon leathan gníomhaíochta polasaí agus seirbhíse, idir ghníomhacht dhíreach agus neamhdhíreach, do leanaí agus do dhaoine óga in Eírinn. Tá sainordú casta ag baint leis, a chuimsíonn roinnt sraitheanna atá scartha ach atá idirghaolmhar:
•    Soláthar díreach raoin de sheirbhísí uilíochta agus dírithe.
•    Cinntiú go mbíonn socruithe d’ard chaighdeán i bhfeidhm le haghaidh idirghabhálachta fócasaithe a bhaineann le leas agus cosaint leanaí, feidhmiú éifeachtach teaghlaigh, uchtú, freastal ar scoil agus laghdú na hógchoireachta. Déantar maoirseacht chumsitheach ar an ngníomhaireacht Tacaíochta Leanaí agus Teaghlaigh  (Tusla), a bhunaíodh i 2014, mar chuid den freagracht seo.
•    Comhoiriúnú an pholasaí agus an tsoláthair ar fud an Rialtais agus laistigh de raon leathan de pháirithe leasmhara chun feabhas a chur ar thorthaí do leanaí, do dhaoine óga agus do theaghlaigh.

Príomhtosaíochtaí ar feadh 2015

 

•    Tacú a thabhairt do chur i bhfeidhm Leanaí ar dTús

•    Céim deireanach a chur i gcrích maidir le tógáil na n-Áiseanna nua Náisiúnta Coinneála Leanaí.

•    Tacú a thabhairt don obair na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla)

•    Cur i bhfeidhm “Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile : Chreatlach an Pholasaí Náisiúnta do leanaí agus do dhaoine óga”

•    Tacú léirithe a thabhairt don Chomisiún Fiosrúcháin Árais Mháithreacha agus Leanaí agus saincheisteanna gaolmhara.

•    Feabhas a chur ar sholáthar áiteanna cúraim agus oideachais luathóige atá d’ardchaighdeán agus inrochtana do leanaí óna mbreith go 6 bliana agus ar sholáthar cúraim leanaí do leanaí in aois scoile.

•    Ombudsman nua do Leanaí (OOL) a cheapadh.

•    An Staidéar Náisiúnta Fadaimseartha ar Leanaí, Ag Fás Aníos in Éirinn a chur chun cinn.

•    An Stáitéis Náisiúnta Óige agus an Straitéis Náisiúnta um Rannpháirtíocht na Leanaí agus na nDaoine Óga sa Chinnteoireacht a fhoilsiú.

 

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs