Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Réamhrá


Is é an tAcht um Chúram Leanaí 1991 an phríomhreachtaíocht chun beartas cúraim leanaí a rialú in Éirinn. De réir an Achta um Chúram Leanaí, tá dualgas reachtúil ar an nGníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlach  (GLT) chun leas leanaí nach bhfuil cúram ná cosaint leordhóthanach acu a chothú. Is é an sainmhíniú ar leanbh ná duine atá faoi 18 mbliana d’aois nach bhfuil nó nach raibh pósta.


Nuair atá an Ghníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlach buartha nach bhfuil  riachtanais measúnaithe an pháiste á shású leis an tacaíocht atá ar fáil, is feidir leo iarratas a chur isteach chuig cúirt le haghaidh ordú maoirseachta. Ní chiallaíonn sé seo go bhfuil an páiste “faoi chúram”.


Má bhíonn riachtanas cúraim agus cosanta ag leanbh agus nár dhócha é a fháil ba chóir go gcuirfeadh GLT faoi chúram é/í trí chomhaontú cúraim deonach nó trí ordú cúirte (Ordú cúraim éigeandála, Ordú eatramhach cúraim nó Ordú cúraim).

Tuarascáil ar leorgacht


Faoin Alt 8 den Acht um Chúram Leanaí 1991, tá dualgas ag an Gníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlach tuarascáil bhliaintiúl a fhoilsiú, ina dhéantar  cur síos ar leorgacht na seirbhísí do leanaí agus dá dteaghlach atá ar fáil. Cuimsíonn an tuarascáil seo sonraí a bhaineann le tacaíocht do theaghlaigh, cosaint leanaí, altramú, cúram cónaithe agus cúram spéisialta. Anuas ar an eolas faoi leorgacht na seirbhísí  a chuirtear ar fáil, solathraíonn an tuarascáil sonraí ar riachtanais na bpáistí nach bhfuil ag fáil cúram nó cosaint leormhaith. Tá athbhreithniú leorgachta ar na seirbhísí do leanaí agus dá dteaglach a bhí ar fáil ón bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le fáil ar an Láithreán Gréasáin: http://www.tusla.ie/. Is fiú a lua go bhfuil an tuarascáil seo bunaithe ar na séirbhísí a bhí ar fáil ón HSE, roimh bhunaíocht na Gníomhaireachta um Leanaí agus Teaghlach i 2014.

 

Chun Tuilleadh Eolais a fháil ar na hábhair seo a leanas, féach ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin:

•    Ag Teacht Isteach faoi Chúram
•    Bealach isteach faoi Chúram
•    Ról na hOibrithe Sóisialta agus Gardaí
•    Páistí faoi Chúram- céard a tharlaíonn?
•    Iar-chúram
•    Staitisticí agus Comparáidí Idirnáisiúnta

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs