Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Gnóthaí Óige


Is é príomhchuspóir an Aonaid Gnóthaí Oíge ná oideachas  neamhfhoirmeálta agus deiseanna forbartha do dhuine óige a thacú agus a chur chun cinn, trína féidir leo a gcuid scileanna sóisialta agus inniúlachtaí pearsanta a fheabhsú. Maidir le obair don ógra, cuirtear béim shuntasach ar riachtanais na ndaoine óga idir 10-21 bhliain d’aois agus iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíochta nó sóisialta.


Go sainiúil oibríonn an tAonad Gnóthaí Oige chun:
•    Beartais agus straitéisí a chinntíonn agus a fheabhsaíonn forbairt shóisialta agus forbairt phearsanta san aos óg a chruthú.
•    Tacú a thabhairt don earnáil na hoibre don ógra maidir le Soláthar Oibre don Aos Óg agus deiseanna gaolmahra agus chun séirbhísí agus tionscnaimh don ógra atá ann cheana féin a dhaingniú agus a chur chun cinn.
•    Monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar na seirbhisí, struchtúir agus tacaíochtaí san earnáil na hoibre don ógra chun ardchaighdeán seirbhíse agus luach airgid a chinntiú
•    Polasaí agus seachadadh seirbhíse a ailíniú agus a chomhoiriúnú le polasaí agus séirbhísí i ranna eile chun chur chúige comhtháithe a chinntiú do riachtanais an aosa óig.
•    Teigh i gcomhairle leis an Aontas Eorpach agus Comhairle na hEorpa maidir le polasaí don Aos Óg agus cur i bhfeidhm na Cláir AE don aos óg.

Tá na haidhmeanna thíos ag iarraidh sainiú agus treoir níos fearr a thabhairt d’obair don ógra agus seirbhísí don ógra. Is féidir a rá go bhfuil obair don ógra oideachasúil agus toghthach, struchtúrtha agus córasach. Oibríonn earnáil na hoibre don ógra i suíomhanna éagsúla idir oideachas fhoirmiúil agus neamh-fhoirmiúil, ag cuimsiú daoine óga ó 10-24 bhliain d’aois, tréimhse shuntasach maidir le forbairt agus fad ama. Tá obair don ógra ag brath ar rannpháirtíocht dheonach na ndaoine óga.


Anuas ar sin, is féidir le hobair don aos óg freastal mar thacaíocht do dhaoine óga, atá laistigh nó laismuigh d’earnáil an oideachais fhoirmiúil agus mar phointe teagmhála agus atreorúcháin chuig seirbhisí don ógra eile.

An Straitéis Óige Náisiúnta don aoisghrúpa 10-24

Straitéis Óige Náisiúnta


D’fhoilsigh an Roinn Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: Creatlach an pholasaí náisiúnta do leanaí agus do daoine óga i Mí Aibreán 2014. Is é Torthaí Níos Fearr: Todhchaí Níos Gile an chéad chreatlach do pholasaí náisiúnta atá uileghabhálach is a bhaineann le leanaí agus le daoine óga (0-24 bliana).


Tá an Straitéis Óige Náisiúnta á fhorbairt faoin gcreatlach polasaí náisiúnta seo agus tá an tascghrúpa um Straitéis Óige Náisiúnta ag déanamh maoirseacht ar an gcuid oibre seo. Tá foireann tionscadála curtha i bhfeidhm, faoi treoir na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige  chun an Straitéis Óige Náisiúnta a fhorbairt.

Beidh an Straitéis uilíoch do gach páiste san aoisghrúpa 10-24 bhliain d’aois, agus clúdóidh an straitéis an tréímhse idir 2015-2020. Laistigh den straitéis uilíoch seo, tabhharfaidh tús áite do riachtanais na ndaoine óga a bhfuil na torthaí is measa acu nó na daoine óga atá i mbaol de na torthaí sin.

Comhairliúchán

Chuimsigh an comhairliúchán roimh Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile breis is 1,000 aighneacht scríofa agus plé déthaobhach le ranna rialtais agus comhlachtaí reachtúla. Ina theannta sin, chuimsigh an comhairliúchán seo 66,705 freagra ó leanaí agus daoine óga faoi bhun 18 mbliana d'aois. Beidh an comhairliúchán sin curtha san áireamh i bhforbairt na Sráitéise Óige Náisiúnta. Faoi láthair tá comhairliúchán níos dírithe ar siúl againn le páirtithe leasmhara, ina measc daoine óga.

Comhairliúchán le daoine óga

Suirbhé ar Líne:
Spriocghrúpa: Cé go bhfuil an Straitéis Óige Náisiúnta dírithe ar an aoisghrúpa 0-24 bhliain d’aois agus go bhfuil an suirbhé ar line oscailte do gach éinne san aoisghrúpa sin, tá an-fhonn againn dul i dteagmháil le daoine idir 15-24 bhliain d’aois agus daoine óga nach n-éistear lena nglór ach go hannamh. Tá dhá bhealach ann do dhaoine óga chun páirt a ghlachadh sa phróiseas comhairliúcháín seo:

Comhairliúchán le páirtithe leasmhara

Bhí  imeachtraí comhairliúcháin le páirithe leasmhara ar siúl ar an 27ú and 28ú de mhí Éanair 2015. Ina measc na rannpháirtithe bhí ionadaí ón:  earnáil na hoibre don ógra, Boird Oideachais agus Oiliúna, múinteoirí, tuismitheoirí, Cumann na gCúramóirí, Seirbhís Promhaidh, Seribís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig, Ranna Rialtais, earnáil ghnó, earnáil na n-ollscoileanna, aontais na Mac Léinn agus daoine óga níos sine ná 18 mbliana d’aois.


Faoi láthair tá anailís á dhéanamh  ar thorthaí an chomhairliúcháin sin, agus úsáidfear iad chun chur leis an imeacht um chomhairliúchán na ndaoine óga ar an 25ú de mhí Feabhra 2015 agus chun eolas a thabhairt don Stráítéis Óige Náisiúnta- a tosaíoctaí agus a gníomhaíochtaí.


Chun tuilleadh eolais a fháil ar na hábhair seo a leanas, féach ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin:
•    Céard is obair don ógra ann?
•    Quality Standards Framework Initiative for the Youthwork Sector
•    Beartais & Reachtaíocht
•    Cláir agus Tionscnaimh Chistithe
•    Cláir Malartaithe Ógra/Cláir Thrasnáisiúnta
•    Gaisce- Scéim Ghradam an Uachtaráin
•    Guthanna na nÓg- Bíodh cead aighnis Agat!
•    Obair don Aos Óg: Learscáil Chórasach don Taighde

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs