Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Coistí na Seirbhísí do Leanaí agus Dhaoine Óga (CSLDÓ)


Is iad Coistí na Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga an príomhstruchtúr a aithnóidh ag an Rialtas le bheith ag pleanáil agus ag comhordú seirbhísí do leanaí agus do dhaoine óga i ngach contae in Éirinn. Is é cuspóir ginearálta na CSLDÓ ná torthaí níos fear a chinntiú do leanaí agus do dhaoine óga, idir 0-24 bhliain d’aois, trí oibriú náisiúnta agus áitiúil idirghníomhaireachta. Cinntíonn siad go mbíonn gairmigh agus gníomhaireachtaí ag obair le chéile le cinntiú go bhfaigheann leanaí, daoine óga agus a muintir seirbhísí feabhsaithe agus inrochtana.

Cad a dhéanann CSLDÓ?

Tá iachall ar gach CSLDÓ Plean do Leanaí agus do Dhaoine Óga (PLDÓ) a fhorbairt agus cur i bhfeidhm an phlean a mhaoirsiú. Is plean córasach agus cuimsitheach é an plean do leanaí agus do dhaoine óga i ngach contae. Aithníonn gach CSLDÓ na gníomhachtaí agus tosaíochtaí sa phlean bunaithe ar anailís riachtanas áitiúil agus na tosaíochtaí de bharr “Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile”.

Samplaí d’obair CSLDÓ atá mar chuid de Phleananna na Leanaí agus na nDaoine Óga (PLDÓ):
Cláir litearthachta teaghlach
Tacaí maidir le sláinte intinne an aosa óig.
Cláir tuismitheoireachta atá bunaithe ar fhianaise

Cé mhéad CSLDÓ atá ann agus cá bhfuil siad suite?

Ó 2007 ar aghaidh bunaíodh 22 CSLDÓ sna háiteanna seo a leanas: Ceatharlach/Cill Chainnigh, An Cábhán/Muineachán, Corcaigh, Dún na nGall, Cathair Átha Cliath Thuaidh, Cathair Átha Cliath Theas, Fine Gall, Gaillimh, Ciarraí, Cill Dara, Luimneach, An Lonfort/An Iarmhí, Lú, Maigh Eo, An Mhí, Ros Comáin, Sligeach/Liatroim, Baile Átha Cliath Theas, Tiobráid Árann Theas, Port Láirge, Loch Garman agus Cill Mhantáin. Tá siad ar fad ag céimeanna éagsúla forbartha agus feidhmithe. Tá trí CSLDÓ fós le búnú: An Clár, Dún Laoghaire/ Rath an Dúin agus Laois/ Uíbh Fhailí.

Ballraíocht Chóistí na Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga

Is é atá mar chaothaoirleach gach CSLDÓ ná Bainisteoir Ceantair ó Tusla, An Gníomhaireacht um Leanaí agus an Teaglach, is é mar leaschathaoirleach ná an leas- phríomhoifigeach feidhmiúcháin ón Údarás Áitiúil. Tá Comhordaitheoir ag gach CSLDÓ. Tá an Comhordaitheoir CSLDÓ freagrach as cumarsáíd, tuairisciú, soláthar faisnéise agus eagrú agus riar cruinnithe ar son a CSLDÓ féin. Anuas ar sin, cuimsíonn baill CSLDÓ bainisteoirí sinsearacha ó na mórsholáthróirí reachtúla, pobail agus deonacha seirbhísí do leanaí, do dhaoine óga agus do theaghlaigh.

Mar shampla, ar na baill tá: Tusla- An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, Údaráis Áitiúla, An Garda Síochána, Feidhmeannach Seirbhísí Sláinte, Seirbhísí Promhaidh, Eagraíochtaí pobail agus deonacha a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí agus do dhaoine óga sa cheantar, Seirbhísí Leasa Oideachais, Líonra Phríomhoidí Bunleibhéil na hÉireann, Boird Oideachais agus Oiliúna, Coistí Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí, agus Comhpháirtithe cuimsithe shóisialta.

Cad é an Fís le haghaidh CSLDÓ?

Bhunaigh an Roinn Leanaí agus Gnótharí Óige tascghrúpa i Mí Meán Fómhair chun diriú ar fhorbairt CSLDÓ. Cuireadh i gcrích obair an ghrúpa i Mí Deireadh Fómhair tár éis comhairliúcháin le hearnálacha éagsúla agus lainseáil an tAire Reilly an Treoirphlean le haghaigh forbairt Coistí Séirbhsí do Leanaí agus do Dhaoine Óga.

Conas a nascann na CSLDÓ le Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile

Is é Torthaí Níos Fearr: Todhchaí Níos Gile an chéad chreatlach do pholasaí náisiúnta atá uileghabhálach a bhaineann le leanaí agus le daoine óga (0-24 bliana). Buntacaítear le Coistí na Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga ag an polasaí náisiúnta seo, mar phríomhstruchtúr chun obair i dtreo na gcúig torthaí náisiúnta do leanaí agus daoine óga atá leagtha amach I “Torthaí níos Fearr, Todhchaí Níos Gile”.

Baineann sé ghealltanais ó Torthaí Níos Fearr, Todhaí Níós Gile, go díreach leis na CSLDÓ (G2, G47, G48, G52, G62 & G68), agus baineaan na CSLDÓ le gealltanais eile go hindíreach.

Cad iad na Struchtúir Náisiúnta do na CSLDÓ?

Anuas ar an treoir stráitéiseach atá á sholáthar ag an Rannán Nuálaíochta Beartais (RLGÓ), soláthraíonn ceannaireacht an Comhordaitheoir Náisiúnta do Chóistí na Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoie Óga (suite i Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha) ceannaireacht stráitéiseach do CSLDÓ ag an leibhéal náisiúnta. Chomh maith le sin, tá Grúpa Stiúrtha Chóistí na Seirbhísí so Leanaí agus do Dhaoine Óga (GS CSLDÓ) le tacú le feidhmiú éifeachtach agus cur i bhfeidhm praiticiúil Chóistí na Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga ag an léibhéal áitiúil. Tá sé á athbhunú faoi láthair le bheith ailínithe leis na structúir chur I bhfeidhm i Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile. 

An bhfuil CSLDÓ ghaolmhara leis na Coistí Forbartha an Phobail Áitiúil?

Aontaíonn an CSLDÓ agus an Coiste Forbartha an Phobail Áitiúil (CFPÁ) ar na príomhthosaíochtaí le haghaidh cúimsiú i bPlean Eacnaíomaíochta agus Pobail Áitiúil an Udáráis Áitiúil. Oibríodh an CSLDÓ agus an CFPA le chéie ar bhonn leanúnach maidir le cur i bhfeidhm na dtosaíochtaí sa Phlean Eacnaíochta agus Pobail Áitiúil agus rachaidh siad i dteagmhail lena chéile maidir le forbairtí suntasacha agus cúiseanna imní.

Le Tuilleadh Eolais a Fháil Dean Teagmháil le:

An Rannán Nuálaíochta Beartais (RLGÓ) ar policyinnovation@dcya.gov.ie
An Comhordaitheoir Náisiúnta do Choistí na Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga ar cyspc@effectiveservices.org

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs