Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Clár Ceantarbhunaithe Óige (CCÓ)


Is tionscnamh nuálach é an Clár Ceantarbhunaithe Óige (CCÓ). Diríonn an clár ar chosc agus luathidirghábháil. Léiríonn sé tiomantas an Rialtais do bheith ag glacadh le cur chuige ceantarbhunaithe chun cabhrú chun bochtanas leanaí a laghdú trí fheabhsú torthaí do leanaí. 

Tógfaidh sé ar obair an Chláir Choisc agus Luathidirghabhála agus leanann an Clár ar feadh na tréimhse 2013-2017.

1. Conas mhaoinítear agus a bhainistítear an Clár (CCÓ)?

Tá Clár CCÓ á chómhaoiniú ag an Roinn agus ag Atlantic Philanthropies. Is é an méid iomlán maoinithe a bheidh ar fáil sa tréimhse 2013-2016 ná €29.7m.

Tá an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha agus Pobal ag bainistiú an Chláir agus tá said rannpháirteach i bhfeidhmiú, rialachas agus measúnú an chláir.

2. Cad é fócas na hoibre sna ceantair CCÓ?

Go príomha, cuimsíonn fócas na hoibre faoin gClár:
•    Sláinte agus Forbairt Leanaí
•    Foghlaim Leanaí
•    Tuistiú
•    Soláthar Seirbhíse Comhtháithe

Tá na ceantair ag cur réimse cláracha agus séirbhísí i bhfeidhm tras suíomhanna éagsúla, ina measc scoileanna, suíomhanna luatha-óige, agus sa bhaile. Cuirtear béim ar chomhoibriú idir gníomhaireachtaí chun cinntiú go mbíonn séirbhísí á sholáthar go tráthúil, go hinrochtana agus leis an bpoitéinseal chun a bheith príomhshrutha.Déanann an Múnla Loighice Náisiúnta (thíos) iarracht chun leargas a thabhairt ar na príomhghníomhaíochtaí, aschuir agus torthaí ón obair na 13 suíomhanna ar fad.

3. Cá bhfuil na ceantair faoin gClár (CCÓ) suite?

Tugann an tábla thíos liosta de na cuibhreannais ceantarbhunaithe agus príomh eagraíochtaí atá ag soláthar séírbhíse faoin gclár CCÓ agus a suíomhanna. Tá na heagraíochtaí go léir faoi chonradh agus oibríochtúla.

Lead Agency

Geographic Area Covered

youngballymun

 Ballymun

Preparing for Life (PFL)

 Dublin Northside

Tallaght West Childhood Development Initiative Ltd

 Tallaght West

Clondalkin Behavioural Initiative Ltd. t/a Archways

 Clondalkin

Louth Leader Partnership

 Louth

Northside Community Health Initiative (Cork) Ltd - NICHE

 Knocknaheeney

Early Learning Initiative, National College of Ireland

 Dublin Docklands and East Inner City

Barnardos Republic of Ireland Ltd

 Finglas

Bray Area Partnership (BAP)

 Bray

Dublin Institute of Technology DIT

 Grangegorman

HSE Midlands Area

 Midlands

People Action Against Unemployment Ltd. (PAUL Partnership)

 Limerick City

Ballyfermot/Chapelizod Partnership

 Ballyfermot/Chapelizod

 

4. Conas a rialaítear an Clár CCÓ?

Tá na structúir rialachas léirithe sa léaráid thíos:

 

5. Conas a mheasúnófar an Clár CCÓ?

Tá an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha ag comhoibriú leis an Sainghrúpa Chomhairle chun clár measúnú a fhorbairt don Clár     CCÓ. Direoidh an measúnú ar na torthaí atá bainte amach ag an gClár CCÓ do na leanaí agus teaglaigh atá rannpháirteach go díreach sa chlár.

Sa ghearrthréimhse, óibreoidh an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha leis na suíomhanna CCÓ chun a gcumas maidir le bailiú agus úsaid sonraíochta a fhorbairt agus chun a soláthar séirbhíse a fhorbairt ar léibhéil oibríochtúla, bainistíochta agus straitéiseacha. Chun tacú a thabhairt le sin, soláthrófar tuarascáil rialta do gach suíomh CCÓ, a n-achoimríonn na sonraí measúnachta maidir lena gceantar féin.

San fhadtréimhse, measúnóidh an Láriond do Sheirbhísí Éifeachtacha forbairtí maidir le soláthar seirbhísí do leanaí agus teaghlaigh (obair idirghníomhaireachta san áireamh).  Ní hé cuspóir an mheasúnú ná éifeachtach na gcláracha aonair a tháispeáint ach chun na trí cheisteanna seo a leanas a fhreagairt:
1.    Conas a athraigh torthaí na leanaí agus teaghlach sna ceantair CCÓ?
2.    An éirigh leis an gClár CCÓ forbairt a dhéanamh maidir le chur i bhfeidhm cláracha agus modhanna a bhí bunaithe ar bhonn fianaise sna ceantair CCÓ?
3.    Cá mhéad a chosain na seirbhísí a bhí á sholáthar faoin gClár ÓBC?

Measúnófar torthaí, feidhmiú agus costas; ag baint usáid as réimse modhanna cineálacha agus cainníochtúla; measúnacht roimh-thorthaí agus iar-thorthaí, suirbhéanna ar line, fócasghrúpaí agus agallaimh san áireamh.

 

6. Cathain a chuirfear na tuarascálacha faoin gClár ÓBC ar fáil?

Beidh tuarascálacha eatramhacha náisiúnta ar fáil ó mheán 2016. Déanfar an measúnú náisiúnta deireanach i 2018.

7. Cad é toradh na hinfheistíochta sa Chlár CCÓ tar éis 2017?


Breacfar síos an fhoghlaim ón gClár CCÓ agus déantar breithniú ar chonas an fhoghlaim seo a phríomhshruthú go réimsí beartais faoi seach. Mar chuid den phróiseas seo, aithneofar na eochairthosca de na freagairtí éifeachtacha a chuireadh ar fáil trí shuíomhanna CCÓ agus díreofar aird ar chonas an fhoghlaim seo a phríomhshruthú isteach i mbeartais agus i soláthar seirbhíse. Faoi láthair tá an Roinn i dteagmháil le páirtithe leasmhara chun fáil amach conas é sin a dhéanamh.
 


8. Conas a nascann an Clár CCÓ le Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile

Is sprioc bunathraithe é cosc agus luathidirghabháil i dTorthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile. Ceann de ne gceangaltas i dTodhchaí Níos Fearr ná “An Clár Luathóige Limistéarbhunaithe a chur i bhfeidhm le haghaidh a thabhairt ar imarmahairt an bhochtanais leanaí agus le feabhas a chur ar thorthaí linbh i 10 gcinn nó níos mó de limistéir mhíbhuntáiste agus an fhoghlaim ón gclár a phríomhshruthú go seirbhísí ar fud na tíre”. Anuas ar sin, tá spriocanna agus gealltanais i “Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile” atá gaolmhara le cuispóirí an chláir CCÓ, ar nós:
•    Sprioc Bunathraithe G5: Bheith ag obair i dtreo athchothromú a dhéanamh ar achmhainní le béim níos mó a chur ar an gcosc agus ar an luathidirghabháil.
•    Ceangaltas 4.1: Glacadh le cur chuige iltoiseach maidir le dul i ngleic leis an mbochtanas leanaí, ag togáil ar chur chuige an timthriall saoil sa Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta don Chuimsitheacht Shóisialta, 2007-2016 le tionchar ó Mholadh an Choimisiúin Eorpaigh faoi “Infheistiú I Leanaí: Timthriall an Mhíbhuntáiste a bhriseadh, mar chuid den Phacáiste Infheistíocha Sóisialta.
•    Ceangaltas 4.2: Sprioc Náisiúnta sóisialta leanbhshonrach a shocrú le breis is 70,000 leanbh a thabhairt amach as an mbochtanas leanúach faoi 2020, sin laghdú de dhá thrian ar a laghad i dtaca le leibhéal 2011. Cuimseoidh an sprioc seo laghdú an ráta bhochtanais leanúnaigh níos airde do theaghlaigh le leanaí i gcomparáid gan leanaí (8.8% I gcomparáid le 4.2%) agus do leanaí I gcomparáid le haosaigh (9.3% I gcomparáid le 6%).

9. An idirghníomhaíonn obair an Chláir CCÓ leis an gceangaltas foriomlán chun bochtanas leanúnach a laghdú?

Mar atá soláthartha sa chreatlach, is í an Roinn Coimirce Sóisialaí an Roinn atá i gceannas maidir le bochtanas leanaí agus atá freagrach as an ngealltanas chun breis is 70,000 leanbh a thabhairt amach as an mbochtanas leanúach faoi 2010, sin laghdú de dhá thrian i dtaca le leibhéal 2011. Ta an ceangaltas seo aitheanta ag an Roinn Coimirce Sóisialaí  mar thosaíocht trasearnála agus tá said ag obair leis na páirtithe leasmhara ar fad, ina measc An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige trí structúir forfheidhmithe Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile agus an grúpa stiúrtha idir-rannach CCÓ chun freagairt comhordaithe agus tras-Rannach a fhorbairt.

10. Doiciméid Gaolmhara

Faoin gcreatlach Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile, d’aithin an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige teáma an choisc agus luathidirghabhála mar thosaíocht trasearnála a bheidh curtha chun cinn sa chéim forfheidhmithe de Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile.


Bhí an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i láthair sna céimeanna luaithe den fhorbairt Cláir um Cháilíocht agus Forbairt Achmainne, agus cuirfidh torthaí ón gClár CCÓ le bonn eolais an Chláir sin. 

 IMAGE TO BE ADDED

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs