Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Foramharc

Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige go huile tiomanta do fheasbhú Seirbhísí leanaí agus Teaghlaigh in Éirinn. Lárnach don chlár leasucháin seo is é cruthú na Gníomhaireachta um Leanaí agus Teaghlach- “Tusla”, a bhí bunaithe ag an t-Aire Frances Fitzgerald ar an 1ú Eanáir 2014.


Tá bunú na Gníomhaireachta seo mar cheann de na príomh-cheangaltais sa chlár Rialtais agus léiríonn sé freagairt riachtanach do thuairiscí ar theiptheanna maidir le cosaint leanaí, ina measc  neamh-chomhsheasmhacht agus bloghadh i soláthar seirbhíse.


Tugann an ghníomhaireacht díriú tiomnaithe ar chosaint leanaí, tacaíocht teaghlaigh agus seirbhísí eile tábhachtacha don chéad uair i stair an stáit. Tá bunús na gníomhaireachta chomh ginearálta mar is féidir agus cuimsíonn sí seirbhísí chun i). cosc a chur ar fhadhbanna a éiríonn sa theaghlach sa chéad ásc ii). Fadhbanna a aithint agus tacaíochtaí a chuir ar fáil ag luathchéim agus iii). Cabhair a thabhairt do leanaí agus teaghlaigh chun fadhbanna tromaí a bhainistiú le sainidirghabháil.

 

Seirbhísí

Ghlacann an Ghníomhaireacht freagracht as an raon seirbhísí seo a leanas:
•    Seirbhísí leasa agus cosanta leanaí a d’fheidhmigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte roimhe sin (seirbhísí tacaíochta teaghlaigh san áireamh)
•    Na seirbhísí a chuir an iarGhníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh ar fáil roimhe sin
•    Na seirbhísí a chuir an t-iarBhord Náisiúnta um Leas Oideachas ar fáil roimhe sin
•    Seirbhísí cigireachta réamhscoile
•    Seirbhísí um fhoréigean teaghlaigh, gnéasach agus bunaithe ar inscne
•    Seirbhísí a bhaineann leis an leas síceolaíoch leanaí

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na hábhair seo a leanas, féach ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin:
•    Reachtaíocht
•    An Bord Príomhoifigeadh feidhmiúcháin
•    Rialachas & Feidhmíocht
•    Tascfhórsa faoin nGníomhaireacht Tacaíochta Leanaí & Teaghlaigh

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs