Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

An Chreatlach Idirnáisiúnta


Caithfidh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige obair i gcomhthéasc agus i gcreatlach domhanda, atá soláthartha trína ballraíocht sna Náisiún Aontaithe, san Aontas Eorpach agus sa Chomhairle na hEorpa.


Cuireann noirm idirnáisiúnta faoi cheartas an duine, atá daingnithe ag Éirinn, creatlach ar fáil do pholasaí agus cleachtas intíre a bhaineann le ceartas leanaí, go háirite Coinbhinsiún na NA um Chearta agus an Linbh agus Coinbhinsiún na Háige um úchtu. Mar shampla, tugann an Choinbhinsiún na NA um Chearta an Linbh breac-chuntas dúinn faoi na cearta daonna búnusacha a bhfuil leanaí ina dteideal, ina measc an ceart maireachtála, an ceart chun a n-acmhainneacht iomlán fhisiceach agus mheabhrach a bhaint amach, an ceart cosanta ó thionchair atá díobhálach dá bhforbairt agus an ceart a bheith páirteach i saol teaghlaigh, cultúrtha agus sóisialta.

Chun ár ndualgais eachtracha a chomlíonadh, tá sé mar ghníomh tosaíochta dúinn idir 2012-2014 a chinntiú go bhfuil socruithe i bhfeidhm chun tacú a thabhairt do RLGÓ lena a gcuid dualgais idirnáisiúnta maidir le leanaí agus gnóthaí óige a bhaint amach. Tá cuid de na dualgais sin comhlíonta cheana agus tá cuid acu eile leanúach.


1.    Cuireadh an triú agus ceathrú tuairisc comhdhlúite chuig coiste NA um Chearta an Linbh i Mí Lunasa 2013.
2.    Tiocfaidh an tríú prótacal oibríochta don Choinbhinsiún na NA um Chearta an Linbh i bhfeidhm ar an 24ú de mhí na Nollag 2014.
3.    Bíonn an Roinn ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gealltanais idirnáisiúnta comhlíonta, gealltanais maidir le hÚchtu san áireamh.
4.    Rannpháiríocht ghníomhach i lionraí a bhaineann le leanaí.
5.    Ról gníomhach a ghlacadh i bhforbairt beartais AE don óige; rannpháirtíocht i gcruinnithe an ghrúpa oibre óige (AE/Comhairle na hEorpach) agus rannpháirtíocht i “gClár don Óige i nGníomh 2007-2013” san áireamh. Cuireadh saincheisteanna a bhaineann le leanaí agus daoine óga chun cinn go rathúil i rith Uachtaránacht na hÉireann ar an AE idir mí Eanair agus Mí an Mheithimh 2013.
6.     Comhoibriú Thuaidh/ Theas a chur ar aghaidh maidir le seirbhisí leanaí agus teaghlaigh agus Seirbhísí um Cheartas i Leith an Aosa Óig trí:
•    An Clár Oibre reatha a chur i gcrích
•    Deiseanna nua le hagaidh comhoibriú a aithint.

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs