Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

Ag Fás Aníos in Éirinn


Is é “Ag Fás Aníos in Éirinn” an Staidéar Náisiúnta Fadaimseartha faoi Leanaí. Is é aidhm an Staidéir ná scrúdú a dhéanamh ar thosca a chuireann/bhaineann le/ó f(h)olláine leanaí i dteaghlaigh comhaimseartha Éireannacha, agus tríd seo, a chuireann le socrú na mbeartas éifeachtach agus sofhreagrach maidir le leanaí agus seirbhísí a dhearadh do leanaí agus a dteaghlaigh.


Cad iad na cuspóirí a bhaineann le “Ag Fás Aníos in Éirinn”?
Cad iad na príomhghnéithe den staidéar?
Cad iad na sonraí atá báilithe go dtí seo?
Cad iad na sonraí atá ar fáil?
Conas a dhéantar rochtain ar na sonraí cainníochtúla?
Conas a dhéantar rochtain ar na sonraí cáilíochtúla?
Cad iad na tuarascálacha atá fóilsithe go dtí seo?
Cá bhfuil tuilleadh eolais ar fáil?

 

Cad iad na cuspóirí a bhaineann le “Ag Fás Aníos in Éirinn”?

•    Cur síos a dhéanamh ar saol leanaí in Éirinn, chun fáil amach cad é tipiciúil agus gnách agus cad é aitíopúil agus achrannach
•    Forbairt leanaí a rianú thar thréimhse ama, chun scrúdú a dhéanamh ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu agus ar leas leanaí ag pointí ríthábhachtacha ó bhreith go haosacht
•    Na príomhthosca a chuireann/ bhaineann le/ó f(h)orbairt leanaí a sainaithint.
•    An tionchar a bhíonn ag eispéiris na luathbhlianta ar saol níos deanaí a fháil amach
•    Breac-chuntas a thabhairt ar na heagsúlachtaí i saol leanaí in Éirinn.
•    Na tosca dianseasmhacha a chuireann le míbhuntáiste sóisialta, eisiamh, deachractaí oideachasúla, drochshláinte agus bochtanas a shainaithint.
•    Dearcthaí leanaí a fáil maidir lena saolta
•    Foinse sonraíochta a sholáthar maidir leis an leanbh iomlán
•    Fianaise a sholáthar don chrúthú beartais agus seirbhísí éifeachtacha do leanaí agus teaghlaigh.

 

Cad iad na príomhgnéithe den staidéár?

•    Cuimsíonn Ag Fás Aníos in Éirinn dhá chohórt, Grúpa na Naíonán (ag tosú ag 9 mí) agus Grupaí na Leanaí (ag tosú ag 9 mbliana d’aois)
•    Cuimsíonn Ag Fás Aníos in Éirinn cúig bhabhta de bhailiú sonraí (An Grúpa Naíonán ag 9 mí, 3 bliana d’aois agus cúig bliana d’aois agus Grúpaí na Leanaí ag 9 bliana d’aois agus 13 bliana d’aois)
•    Bailíonn Ag Fás Aníos in Éirinn sonraí ó fhaisnéiseoirí éagsúla, ina measc: tuismitheoirí (cónaitheach agus neamhchónaitheach), muinteoirí, príomhoidí agus soláthrithe cúraim leanaí (nuair atá sé oiriúnach)
•    Soláthraíonn Ag Fás Aníos in Éirinn rochtain ar shonraí chun tacú le taighde acadúil agus feidhmeach.

 

Cad iad na sonraí atá báilithe go dtí seo?

Tá cúig bhabhta de bhailiú sonraí críochnaithe- trí babhta de Ghrúpa na Naíonán (ag 9 mí, 3 bliana d’aois agus cúig bliana d’aois) agus dhá bhabhta de Ghrúpaí na Leanaí (ag 9 mbliana d’aois agus 13 bliana d’aois).

Cad iad sonraí atá ar fáil?

Tá sonraí ón gcéad dá bhabhta de shonraí a bhí báilithe ó Ghrúpa na Naíonán agus Grúpaí na Leanaí ar fáil anois:
•    Tá thart ar 11,100 páiste sa chéad bhabhta de shonraí cainníochtúla i nGrúpa na Naíonán agus 9,800 sa dara bhabhta. Cuirfear sonraí maidir leis an triú babhta ar fáil (ag 5 bliana d’aois) i 2015.
•    Tá thart ar 8,500 páiste sa chéad bhabhta de shonraí cáilíochtúla i nGrúpaí na Leanaí agus 7, 500 sa dara bhabhta.
•    Tá 120 páiste i ngach sampla cáilíochtúil le haghaidh an dá ghrúpa.

 

Conas a dhéantar rochtain ar na sonraí cainníochtúla?

Tá dhá chinéal de chomhaid sonraí cainníochtúla ó Ag Fás Aníos in Éirinn ar fáil: comhaid sonraí gan Tréithe Pearsanta Luaite agus Comhaid Sonraí Taighdeora.


•    Is tacar sonraí atá ar fáil don phobail iad na Comhaid Sonraí gan Tréithe Pearsanta Luaite. Má theastaíonn ó thaighdeoir rochtain a dhéanamh ar na comhaid sin, ba chóir dó/di iarratas a chur ar an gCartlann Sonraí Eolaíochta Sóisialta na hÉireann ag www.ucd.ie/issda.
•    Is tacar sonraí níos mionsonraithe iad na comhaid sonraí taighdeora (RMF). Tá rochtain ar na comhaid ag brath ar cheapachán an taighdeora mar oifigeach staitisticí ag an Phríomh-Oifig Staidrimh, agus mar sin tá an taighdeoir faoi réir coinníollacha na hAcht Staidrimh 1993. Chun rochtain a dhéanamh ar chomhaid sonraí taighdeoirí dean iarratas chuig an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige: Cliceáil anseo le haghlaigh: RMF Application Form agus Policy on Access to GUI Research Microdata Files.

 

Conas a dhéantar rochtain ar na sonraí cáilíochtúla?

Is tacar sonraí gan Tréithe Pearsanta Luaithe iad na comhaid sonraí cáilíochtúla ó Ag Fás Aníos in Éirinn freisin. Má theastaíonn ó thaighdeoirí rochtain a dhéanamh ar na sonraí cáilíochtúla, ba choir dóibh iarratas a chur ar an gCartlann Sonraí Cáilíochtúla.

 

Cad iad na tuarscálacha atá fóilsithe go dtí seo?

Tá roinnt tuarscálacha agus Príomhchinneadh ó na 5 babhtaí sonraí báilithe agus fóilsithe do ghrúpa na naíonán ( ag 9 mí, 3 bliana agus 5 bliana d’aois) agus grupaí na  leanaí  ( ag 9 mbliana agus 13 bliana d’aois).
•    Fóilsiúcháin Grúpa na Naíonán
•    Fóilsiúcháin Grúpaí na Leanaí

 

Cá bhfuil tuilleadh eolais ar fáil?

Tá tuilleadh eolais, chomh maith le torthaí ó Ag Fás Aníos in Éirinn ar fáil ar an suíomh idirlín “Ag Fás Aníos in Éirinn”. Is Stáidéar Rialtais é “Ag Fás Aníos in Éirinn”. Tá sé á mhaoiniú ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i gcomhrar leis an Roinn Coimirce Sóisialta agus an Phríomh Oifig Staidrimh. Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ag déanamh maoirseacht agus bainistíocht ar an stáideár, atá á chur i gcrích ag cuibhreannas taighdeoirí a bhfuil an Institúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta agus Coláiste na Tríonóide i gceannas orthu.


Chun Tuilleadh eolais a fháil maidir leis na hábhair seo a leanas, féach ar an leagan Béarla dár suíomh gréasáin:
•    Scoláireacht RLGÓ/IRC
•    Ag Fás Aníos in Éirinn: Foilseacháin

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs