Skip Navigation, or press ALT and K together and then press enter.Welcome to the OMC website. This site has been developed for both the visually impaired and non visually impaired. If you would like to use the visually impaired version of this site please go to omc.gov.ie/viewtxt.asp, or press ALT and I together and then press enterarticle

 

An bhfuil teacht ag cách ar Oideachas Réamhscoile Saor in Aisce?

Déanfar tuairimí tuismitheoirí agus cleachtóirí réamhscoile a lorg

Ráiteas ón Aire Katherine Zappone

 

Déardaoin 18ú hEanáir 2018

Na tuismitheoirí agus réamhscoileanna atá ag úsáid tacaíochtaí Rialtais, a chinntíonn go bhfuil teacht ag leanaí faoi mhíchumas ar chúram leanaí saor in aisce, iarrtar orthu a dtuairimí a chur in iúl maidir leis na tacaíochtaí atá le fáil.

Tá an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Dr Katherine Zappone, ag spreagadh rannpháirtíochta in Athbhreithniú Neamhspleách ar an Múnla um Rochtain agus Cuimsitheacht (AIM).Tá beagnach 5,000 leanbh faoi mhíchumas tar éis tacaíocht a fháil ó seoladh AIM 18 mí ó shin.

San iomlán, beidh infheistíocht Rialtais €25m ag baint le AIM in 2018 amháin agus leagann sé béim ar ghealltanas an Aire Zappone chun an córas chúram leanaí is fearr ar domhan a dhéanamh as ceann de na córais is daora.

Mar chuid den athbhreithniú, baileofar faisnéis a léireoidh taithí na leanaí, na dtuismitheoirí agus na gcleachtóirí réamhscoile atá ag baint úsáid as tacaíochtaí AIM, chomh maith le faisnéis ó eagraíochtaí ionadaíocha do dhaoine faoi mhíchumas.

Déanfaidh RSM Ireland an t-athbhreithniú agus beidh an méid seo a leanas mar chuid den athbhreithniú:

Déanfar suirbhé ar líne ar shampla ionadaíoch de thuismitheoirí agus de chleachtóirí réamhscoile; agus Agallaimh Cháilíochtúla agus cás-staidéir a mbeidh baint ag sampla beag de pháirtithe leasmhara leo.       

Cuirtear seacht leibhéal tacaíochta ar fáil faoi AIM, lena n-áirítear forbairt ghairmiúil do chleachtóirí réamhscoile atá feabhsaithe agus leanúnach; soláthar trealaimh, fearas agus deontas le haghaidh mionathruithe; rochtain ar idirghabháil theiripeach agus caipitíocht níos airde do chleachtóirí réamhscoile i gcás go bhfuil riachtanais an-chasta ag leanaí.  

Gheofar tuairimí ar gach leibhéal agus bainfear úsáid astu chun bonn eolais a chur faoi bheartas sa todhchaí agus cúram leanaí ar ardchaighdeán, ar phraghas réasúnta agus a bhfuil teacht ag gach duine air a fhorbairt.

Agus í ag caint faoin athbhreithniú, dúirt an tAire Zappone:

“Seoladh an Múnla um Rochtain agus Cuimsitheacht 18 mí ó shin. San achar gearr seo, tá na mílte leanbh tar éis tairbhe a bhaint as tacaíochtaí AIM agus tá soláthar réamhscoile saor in aisce do leanaí faoi mhíchumas athraithe ó bhonn.

Anois, caithfimid athbhreithniú a dhéanamh ar na rudaí a oibríonn go maith agus nuair is féidir feabhsúcháin a dhéanamh, ba cheart dúinn é sin a aithint chomh maith. Tá sé ríthábhachtach go gcloisfimid ó thuismitheoirí, ó chleachtóirí réamhscoile agus ó pháirtithe leasmhara tábhachtacha ina thaobh seo.

Beidh sé sin ina chabhair dúinn agus muid ag déanamh cinntí faoi céard é an bealach chun cinn is fearr. Ó thús na bliana, bhí mé an-mhórtasach as tionscnaimh nua a fhógairt lena n-áirítear oiliúint sa bhreis atá saor in aisce do chleachtóirí réamhscoile chomh maith le hacmhainní súgartha oideachasúil agus céadfach chun cleachtas cuimsitheach a thacú i soláthróirí réamhscoile.

Anois, is mian liom cuir leis an dul chun cinn atá déanta ag AIM ó cuireadh tús leis agus tá sé mar aidhm agam leanúint ar aghaidh agus an córas chúram leanaí is fearr ar domhan a dhéanamh as ceann de na córais is daora.”

CRÍOCH//

Nóta d’eagarthóirí:


Faoin Múnla um Rochtain agus Cuimsitheacht (AIM)


Seoladh AIM i Meitheamh 2016 chun a chinntiú go mbeadh leanaí faoi mhíchumas in ann an Clár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE) a rochtain. Tá sé mar aidhm aige a chur ar chumas soláthraithe seirbhíse taithí chuimsitheach réamhscoile a thacú, agus a chinntiú go mbeadh gach leanbh cáilithe in ann páirt iomlán a ghlacadh sa chlár ECCE agus leas iomlán a bhaint as oideachais agus cúram luathbhlianta ar ardchaighdeán. Múnla leanbhlárnach tacaíochtaí is ea AIM, a bhfuil seacht leibhéal tacaíochta forchéimnithí ag baint leis, ó thacaíocht uilíoch go dtí tacaíocht dhírithe, atá bunaithe ar chuid riachtanas an linbh agus an tsoláthraí sheirbhíse. I measc na tacaíochtaí a cuirtear ar fáil faoi AIM, tá forbairt ghairmiúil do chleachtóirí réamhscoile atá feabhsaithe agus leanúnach; soláthar trealaimh, fearas agus deontas le haghaidh mionathruithe; rochtain ar idirghabháil teiripeach agus caipitíocht níos airde do chleachtóirí réamhscoile i gcás go bhfuil riachtanais an-chasta ag leanaí.   


Faoi RSM Ireland

Bunaíodh RSM Ireland i 1987 agus is cuideachta comhairleach gnó agus cuntasóireacht in Éirinn é atá mar chuid den Ghréasán Domhanda RSM. Tá RSM Ireland i gceannas ar an gcuibhreannas atá á thabhairt le chéile le comhpháirtithe ón Scoil Oideachais i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

 

 

 

follow us on twitter skills to work Supporting SMEs http://whodoeswhat.gov.ie/ Be Winter Ready The Better Start Access and Inclusion Model (AIM) is a model of supports designed to ensure that children with disabilities can access the Early Childhood Care and Education (ECCE) programme